Z histórie SES – NEZES

Nezávislé združenie ekonómov Slovenska (SES – NEZES) oficiálne datuje začiatok svojho pôsobenia od 20. decembra 1989, kedy sa konalo ustanovujúce zhromaždene vyše 80 ekonómov aj právnikov a ďalších profesií z teoretickej aj praktickej oblasti. Predchádzali mu neverejné stretnutia a diskusie malých skupín, ktoré sa stupňovali už od polovice 80. rokov. Zásluhou tvrdo po roku 1968 postihnutých významných ekonómov – Prof. Ing. Viktora Pavlendu, DrSc., neskôr Prof. Ing. Hvezdoňa Kočtúcha, DrSc., Ing. Františka Bruckmayera, neskoršieho tajomníka združenia, obetavého organizátora prvých rokovaní na Mliekarenskej ulici č. 10 v Bratislave Ing. Michala Adama, Ing. Ladislava Lysáka, DrSc. Ing. Mariána Tkáča a postupne ďalších vlastenecky zmýšľajúcich slovenských ekonómov, prebiehali diskusie o nutnosti zmeny spoločenského systému a zároveň o využitie tušených možností pri dočasne oslabenej kontrole zo strany svetových mocností aj na obnovu slovenskej samostatnosti.

Viacerí sme vychádzali z poznania, že:

  1. v súlade s prírodnými zákonmi nič nie je dôležitejšie ako zachovanie svojej vlastnej rasy a vlastného národa,
  2. žiadna ľudská rasa (ani národ) nemôže natrvalo pokračovať vo svojom bytí bez svojho územia, kde by sa množila, chránila a podporovala identita svojho vlastného druhu (kto si svoje územie neuchová, živorí a skončí ako Lužickí Srbi a i.),
  3. len vlastný štát je garantom využitia potenciálu národa pre jeho dobro v dlhodobom horizonte.

V súlade s Programovým vyhlásením, ktoré bolo prerokúvané na Zakladajúcom zhromaždení boli vypracované Stanovy SES – NEZES, ktoré boli prijaté na 2. zasadnutí SES – NEZES, ktoré sa konalo 29. januára 1990.

Na tomto zasadnutí sa zúčastnilo už 220 registrovaných členov, ktorí zvolili Radu SES – NEZES na čele s predsedom Prof. Hvezdoňom Kočtúchom, (ktorý túto vykonával až do svojej smrti v r. 1994), za tajomníka bol zvolený Ing. František Bruckmayer. Ďalšími členmi Rady sa stali M. Baránik, G. Húska, G. Lesyk, L. Lysák, D. Plachtinský, P. Stanek a ďalší. V tom čase členskú prihlášku podpísali aj páni Ivan Mikloš, J.Renčko, A.Rezeš, J.Schmögner, A. Vavro a ďalší.

Už na tomto zasadnutí sa jednoznačne diskutovalo o nutnosti zmeny ekonomického systému a zaznievali prvé hlasy za osamostatnenie Slovenska v ekonomickej oblasti.

Krédom činnosti nášho združenia sa od jeho začiatku stalo vybudovať „národný a sociálny štát, ohľaduplný aj k životnému prostrediu, aktívny v medzinárodných vzťahoch“.

Po Prof. Kočtúchovi sa predsedom NEZES stal Prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc., po ňom Ing. Vladislav Bachar, CSC. Súčasná Rada Slovenskej ekonomickej spoločnosti- Nezávislého združenia ekonómov Slovenska SES – NEZES, v zložení

  • Predseda: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
  • Podpredseda: Ing. Martin Grešš, PhD.
  • Tajomník: Ing. František Vojtech PhD.
  • Členovia: CSc.; Ing. Pavol Hrivík, CSc.; Ing. Ivan Milko, CSc.; Dr. Jozef Mižák
  • Prizvani: Bc. Michal Obert; Bc. Jozef Zelinka

Od 17. júla 2009 náš oficiálny názov je SES – NEZES, po staršom uznesení Kolégia SAV a NEZESu o splynutí SES s NEZES. Viedla nás k tomu najmä snaha rozšírenia spolupráce so zahraničnými organizáciami, vrátane Svetového kongresu ekonómov, ktorého rokovaní sme sa v minulosti zúčastňovali.

NEZES sa na začiatku 90-tych rokov veľmi aktívne podieľalo na príprave a presadzovaní zásadných ekonomických a spoločenských zmien formou analýz a strategických štúdií i podkladových materiálov pre kľúčové osobnosti a vrcholné politické i spoločenské inštitúcie. Boli to analýzy s odporúčania k normatívnym dokumentom pri formovaní štátnosti, vrátane Ústavy SR.

Analytické a koncepčné práce NEZES pre oblasť hospodárskej, sociálnej a zahraničnej politiky boli už od počiatku našej pôsobnosti uplatňované na rôznych úrovniach

– v akademickej aj riadiacej sfére (prostredníctvom prof. Kočtúcha aj vo Federálnom zhromaždení – pri tvorbe Ústavy), od r. 1993 pri tvorbe zákonov v NR SR (prof. Baránik, Prof. Húska, Dr. Lysák, Ing. Tkáč),

– na rokovaniach v zahraničí i na vysokej úrovni (na pôde Kongresu USA, s vrcholnými predstaviteľmi Medzinárodného menového fondu – Prof. Kočtúch, Prof. Ivanička, Ing. Bachar, Ing. Kopernický).

Osobitnú pozornosť sme venovali transformácii ekonomiky, predovšetkým jej rozsahu, tempu, a formám bezbrehej privatizácie strategických podnikov, k deleniu majetku bývalej federácie, kde, podľa výpočtov fundovaných odborníkov (P. Tomčík, J. Valach a i.) delenie v neprospech Slovenska predstavovaloa predstavuje – 660 miliárd Kčs!

Za významný považujeme prínos NEZES pri demaskovaní neopodstatneného (nezmyselného) tvrdenia o doplácaní Česka na Slovensko. Na základe makroekonomických komparačných štúdií prof. Pavlendu, Kočtúcha i výskumných štúdií Ústavu ekonomiky a riadenia priemyslu, Ústavu ekonomiky a organizácie stavebníctva, Ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva aj ďalších výskumných inštitúcií a podnikovej sféry sa jednoznačne dokázal pravý opak.

K lepšiemu poznaniu potenciálu a perspektív samostatnej Slovenskej ekonomiky v prvej dekáde svojho pôsobenia prispelo NEZES, okrem pravidelných seminárov, značným počtom koncepčných materiálov pre vládu, SNR/NR SR, pravidelnými vystúpeniami v televízii, rozhlase, novinách a časopisoch, vydávaním zborníkov odborných štúdií (niektoré z nich dodnes nestratili svoju platnosť).

Usporiadali sme tiež dve úspešné medzinárodné vedecké konferencie za účasti významných domácich aj zahraničných politikov, ekonómov a predstaviteľov medzinárodných organizácií – EÚ, OECD. Našou snahou bola aplikácia teoretických poznatkov z diel klasikov-ekonómov i novších autorov, z nich M. Keynesa, A. Schumpetera, – J.K. Gailbraighta, J. Krugmana, J. Naisbitta, vrátane domácich, napr. I. Karvaša, Zaťka i ďalších.

V aktivitách združenia bola pri tvorbe dokumentov a aplikácii programu NEZES veľmi záslužná činnosť našich pobočiek – v Košiciach doteraz najaktívnejšia, pod vedením dr. Jozefa Mižáka a ďalších – v Žiline, Poprade, Prešove, Nitre, či Rožňave.

Národné a sociálne ciele vlád Slovenskej republiky sa od 1. januára 1993 odlišovali v závislosti od zloženia politických subjektov vládnych garnitúr. Súčasné ciele SR aj NEZES sa, vzhľadom na zmenu vnútroštátnych aj medzinárodných podmienok do istej miery modifikujú. Najmä vplyvom stupňujúcej sa globalizácie, ale aj novších megatrendov, ako je neoregionalizácia a globalizácia. A v ostatných rokoch prehlbovaním sa v USA naštartovanej krízy finančnej, ktorá prerástla do krízy globálnej.

Vývoj za uplynulých vyše 20 rokov jednoznačne potvrdil, že základné ciele NEZES boli koncipované v súlade s národnými a celospoločenskými záujmami, boli reálne a pre náš národ a štát prospešné.

Nezávislé združenie ekonómov Slovenska pokračovalo aj v druhom desaťročí svojej pôsobnosti (napriek parciálnym snahám o jeho zánik) v pôvodnej štruktúre a činnostiach. Okrem pravidelných aktivít vo forme seminárov a diskusií k aktuálnym ekonomickým, sociálnym a medzinárodným otázkam, vyhláseniami k programom vlády, k štátnemu rozpočtu a aktivitám niektorých mimovládnych organizácií. Organizovali sme semináre ku kľúčovým problémom, napr. v oblasti energetiky, priemyslu, cestovného ruchu, poľnohospodárstva i celého agrosektoru, stavebníctva vodohospodárstva, vstupu do OECD, NATO, menovej únie, či aplikácie eura.

Členovia NEZES sa zúčastňovali a aktívne zúčastňujú aj na aktivitách ďalších mimovládnych organizácií SR – Matice slovenskej, Kongresu slovenskej inteligencie (Donovaly), Koreňov – Slovakia plus, Spoločenstva kresťanské Slovensko, Vospolnosti, Spoločnosti Andreja Hlinku, ASA a i.

Napriek veľkým prekážkam sa nám podarilo zrealizovať náš dávny návrh, postupne spoločný zámer a – v roku 2002 – sme začali vydávať odborný mesačník SILOČIARY. Otvoril mediálny priestor na prezentáciu postojov našich členov i ďalších prispievateľov, vrátane zahraničných autorov, k významným ekonomickým, politickým a celospoločenským otázkam a, ako nám potvrdzujú odozvy aj zo zahraničia, stal sa pre SES-NEZES a prispievateľov do SILOČIAR prostredníctvom internetu významným oknom do sveta.