Schodok štátneho rozpočtu dosiahol ku koncu decembra 2018 úroveň 1, 182 mld. eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 zlepšenie o 791 mil. eur, resp. 40,1 %.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1,3669 mld. eur (+9,8 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyššie, a to o 1,329 mld. eur (+8,7 %). Uvedené znamenalo medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu o 37,9 mil. eur (-3,1 %).

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 813,8 mil. eur (+7,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 497,2 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 197,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 71,5 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 30,8 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 17,6 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti a pri dani z príjmov fyzických osôb, obe vo výške 3,7 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, iných daniach, vrátane sankcií, vo výške 8,2 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 747,2 mil. eur (+52,5 %).

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend boli medziročne nižšie o 160,2 mil. eur (-26,7 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 33,9 mil. eur (-4,0 %). Medziročný nárast bol zaznamenaný pri iných nedaňových príjmov vo výške 6,3 mil. eur, pri kapitálových príjmoch vo výške 0,5 mil. eur. K poklesu došlo u administratívnych poplatkoch vo výške 12,5 mil. eur. Úrokové príjmy zaznamenali medziročný pokles o 20,6 mil. eur. Príjmy z prenájmu boli naopak vyššie o 3,0 mil. eur. V súlade s novelou zákona o rozpočtových pravidlách došlo k zmene zaznamenania grantov, ktoré sa od 1.1.2018 prijímajú a realizujú priamo zo samostatných účtov. Týmto dochádza k medziročnému zníženiu príjmov z grantov a transferov o 10,6 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 32,0 mil. eur (-2,7 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 649,8 mil. eur (+45,4 %), s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 114,3 mil. eur (+56,5 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 97,2 mil. eur (+15,3 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 308,9 mil. eur (-74,4 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 808,6 mil. eur (+7,1 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2017
Schválený
rozpočet
2018
Skutočnosť
k
31.12.2018
% plnenia ŠR
v roku 2018
Index
2018 / 2017
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 014 129 13 982 810 15 381 013 110,0% 109,8%
Daňové príjmy 11 152 446 11 361 518 11 966 204 105,3% 107,3%
EÚ príjmy 1 422 488 1 378 419 2 169 725 157,4% 152,5%
Dividendy 599 085 430 509 438 905 102,0% 73,3%
 z toho:  štátny rozpočet 599 068 430 499 438 895 102,0% 73,3%
               MH Manažment, a. s. 17 10 10 100,0% 58,8%
Ostatné príjmy 840 110 812 364 806 179 99,2% 96,0%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 234 261 15 955 715 16 563 255 103,8% 108,7%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 166 569 1 151 189 1 134 592 98,6% 97,3%
EÚ výdavky 1 432 124 1 378 419 2 081 909 151,0% 145,4%
Spolufinancovanie 202 319 220 617 316 601 143,5% 156,5%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 172 768 122 731 424 95,2% 115,3%
Transfer Sociálnej poisťovni  415 325 255 392 106 413 41,7% 25,6%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 383 752 12 181 976 12 192 316 100,1% 107,1%
Schodok štátneho rozpočtu -1 220 132 -1 972 905 -1 182 242 59,9% 96,9%