Vážení čitatelia web-stránky SES-NEZES,

Za celú Radu Slovenskej ekonomickej spoločnosti – Nezávislého združenia ekonómov Slovenska Vám chcem pri príležitosti 25. výročia obnovy samostatnej Slovenskej republiky zablahoželať k neoceniteľne významnému výročiu slovenského národa i, s nami v pokoji spolunažívajúcich, národnostných menšín. Naša hlboká úcta a poďakovanie parí osobitne tým, ktorí sa na procese obnovy štátnosti aktívne podieľali v rámci aktivít NEZES, či vo Federálnom zhromaždení ČSFR, Národnej rade, vláde a ďalších inštitúciách spoločného štátu i formovaní a úspešnom rozvoji samostatnej SR. Bol to predovšetkým prof. Ing. Viktor Pavlenda, DrSc. a prof. Ing. Hvezdoň Kočtúch, DrSc. i prof. Ing. Augustín M. Húska, DrSc., ktorí boli ideovými nositeľmi a presadzovali spoločnú ídeu členov Rady o obnove  samostatnej slovenskej štátnosti, samostatnej štátnosti a podieľali sa na tvorbe kľúčových dokumentov v mene širokej členskej základne a sympatizantov NEZES v neľahkom procese pokojného zániku spoločného štátu.
Je pre mňa cťou vyjadriť poďakovanie za spoluprácu v roku 2017 a osobitne za účasť na príprave a priebehu kolokvia Pôda je národné bohatstvo a záruka štátnosti jeho organizátorom a účastníkom a spoluautorom rovnomennej publikácie z jeho výsledkov. Tieto naše spoločné aktivity s Národohospodárskym odborom Matice slovenskej veľmi pozitívne ocenila aj pani ministerka rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka doc. Ing. Silvia Matečná, a odrazili sa aj v zmene ústavného zákona a zákona o predaji pôdy aj zahraničným subjektom.
V tomto smere vám budeme prinášať nové analýzy a články najmä o vývoji domácej i svetovej ekonomiky a spoločnosti. A radi privítame i vaše príspevky a názory na dianie v týchto oblastiach aj v našom časopise SILOČIARY,
Na prahu začínajúceho roku 2018 želáme vám, vážení čitatelia, veľa úspechov, zdravia i šťastia v kruhu rodín aj celej našej spoločnosti a v pokojnom svete.

l. januára 2018

Ing. Ladislav Lysák, DrSc., predseda Rady SES-NEZES